स–साना टुक्रामा विभाजित जमीनलाई एकीकरण गर्छौ : मन्त्री थापामगर

s[lif tyf ;xsf/LdGqL yfkfdu/ hdLgsf] lg/LIf0f ub}{ u08sL k|b]zsf e"ld Joj:yf s[lif tyf ;xsf/LdGqL n]vaxfb'/ yfkfdu/ zlgaf/ sf:sLsf] df5fk'R5«] ufpFkflnsf–# 3frf]sl:yt l;/fgv]tdf @@ hgf s[ifsn] rSnfaGbL u/L ;fd"lxs ?kdf v]tL ug{ z'? u/]sf] hdLgsf] lg/LIf0f ub}{ . t:jL/ M s[i0f bjf8L,/f;;,sf:sL

कास्की – गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले स–साना टुक्रामा विभाजित जमीनलाई एकीकरण गरी खेती गर्ने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने बताउनुभएको छ।

कास्कीको माछापुच्छे् गाउँपालिका–३ घाचोकस्थित सिरानखेतमा भूमे बराह कृषक समूहले चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न शुरु गरेको जमीनको निरीक्षण गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारको नौलो कार्यक्रमको रुपमा रहेको चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष प्रदेशभरि विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले चालू वर्षमा पहिलोपटक सो कार्यक्रम शुरु गरिएकाले पनि घाचोकका कृषकले अझ बढी मेहेनत गरेर नमूनाका रुपमा विकास गरी बाहिरी जिल्लाबाट पनि अवलोकन गर्न आउन प्रेरित गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाउने गरेको गुनासो आउने गरेको बताउँदै मन्त्री थापाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि आवश्यक पर्ने स्थानमा सङ्कलन केन्द्र स्थापनाका लागि मन्त्रालयले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त जनाउनुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here