मेलम्चीको पानी वितरण गर्न ६ सय ८४ किमी सडकमा पाइप

/fli6«o uf}/jsf] d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgfcGtu{t cfh hf]l8Psf] ;'Gb/Lhntkm{sf] ;'?ª dfu{ -6g]n_ / l;Gw'kfNrf]stkm{sf] ;'?ª dfu{ . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौं, वैशाख ७ –

मेलम्चीको पानी वितरणका लागि उपत्यकाको ६ सय ८४ किमी सडकमा पाइप बिछ्याइएको छ । पहिलो चरणमा ७ सय २० किमी सडकमा पाइप बिछ्याउने कार्यक्रम रहेकोमा अहिलेसम्म ६ सय ८४ किमी सडकमा पाइप बिछ्याइएको छ । डेढ महिनामा ७ सय २० किमीमै पाइप बिछ्याइने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यसैगरी थोक वितरण प्रणालीको ७७ किमीमध्ये ६९ किमीमा पाइप बिछ्याइएको निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । असार मसान्तसम्म पहिलो चरणको पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पाइप ओच्छ्याइ सकिएका सडकमा कालोपत्रको काम पनि भइरहेको छ । आठ मिटर कम चौडाइका सडकमा निर्देशनालयले नै कालोपत्र गर्दैछ । आठ मिटरमाथिका सडकमा सडक डिभिजन कार्यालयले कालोपत्र गर्ने सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले बताउनुभयो ।

सडकका मुख्य चोकमा भल्भ च्याम्बर निर्माण भइरहेकाले कालोपत्र भएका सडकमा जेब्रा क्रसिङ बनाउन नसकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । असार मसान्तसम्म निर्माणसँगै पैदलयात्रुका लागि जेब्रा क्रसिङ पनि बनिसक्नेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here