कृषिसँग सम्बन्धित तपाईका कुनै समस्या वा जिज्ञासा भए यहाँ लेख्नुहोस् हामी विज्ञसँगको परामर्शमा तपाईको समस्या समाधान गर्नेछौं ।